Om en sjungande klass

Mitt namn är Darya och är klasslärare i de yngre åren. Jag har studerat till lärare på Stockholms universitet med inriktning Svenska som andraspråk och Naturvetenskap i de yngre åren.

Jag har länge haft ett djupt intresse för språk och kommunikation. Hur vi människor lär oss språk och utvecklar språk på olika sätt. Ett sådant sätt som jag funnit fungera effektivt och samtidigt varit välgörande för elevgruppen har varit musiken. Jag arbetar mycket ämnesövergripande men mycket fokus på språk och bilder samt genom det kontextuella lärandet. Vi försöker sjunga så mycket vi kan.

Välkommen till en sjungande klass -Kunskap i världsklass!

Syftet med bloggen

Genom den nya tekniken kan eleverna få syn på sin egen utveckling och snabbt få gensvar på det varierade arbetssätt som är så vital och viktig för det livslånga lärandet . Samt detta främjar elevernas förmågor och dolda resurser. Vi arbetar även mycket i tvärgrupper så att alla i varje årskurs får rätt utmaning i språk och kunskapsinhämtning. Detta snabba arbetssätt som sker genom en blogg ger även en förmåga att visa andra än inom sin egen grupp om hur skolan arbetar. Vi vill skapa mening i skrivandet och läsandet för eleverna. Att tydligt se att det finns en sändare och mottagare som kommunicerar. Ett annat verktyg som blivit viktigt för klassrumsklimatet är sången och musiken. Detta ger oss samhörighet och möjlighet att låta alla få vara med och delta även de elever som är nybörjare i svenska. Det är i de estetiska ämnena där eleverna börjar bygga sitt självförtroende men det är genom språket och kommunikationen de börjar få möjligheterna.

Upphovsrätten

Bilderna från nätet är hämtade från sidor med gratis material, via sökmotorer som Google görs en inställning av material som får användas och ändras detta skrivs i sökrutan. Även musik används sådana som är fria för användning (Microsoft, Imovie) Alla bilder och videos har skolan fått godkänt av vårdnadshavare för publicering. Sökningar på Flickr Search kan inställningen välja filtrerad sökning av ” Showing Creative Commons-licensed content for adaptation, modification or building upon”. Många av bloggens bilder är tagna av Darya Pakarinen (ansvarig utgivare i denna blogg). Om du vill använda bilderna eller material som skapats och lagts upp i denna blogg ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för bloggen. Skriv då CC (BY), Darya Pakarinen. Därefter anges vem som har skapat materialet. Om det sker online lägg denna blogg som länk till innehållet du delar.

 

 

God miljö för utveckling och lärande

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.Läroplan för gundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11

 

 

Kunskap i världsklass

I många studier som gjorts börjar många svenska skolor visa tendenser till en allt större homogenisering av grupper vilket gör att kunskapsklyftorna ökar. Detta gör att den svenska skolan inte kan vidga det kontextuella lärandet. En sjungande klass är unik därför att vi arbetar för att ha en bred kunskapsbank då vi har tur och förmån att vara en blandad klass innehållande många kulturer och språk. En sjungande klass bör få vinna Webbstjärnan därför att vi visar vi på att olikheter stärker. Genom denna blogg vill vi  1. Låta eleverna få del av ny kunskap genom ny teknik och ansvar för sitt lärande. 2. Ge elev och föräldrar möjligheten att få syn på sin kunskapsutveckling genom dokumentation. 3. Vi bryter fördomar och föreställningar om hur verksamheten bedrivs. 4.Vi vill att varje elev känner stolthet över den verksamhet de är delaktiga i och att vi följer mål och de nationella styrdokumenten för att få en hög kvalité på vår verksamhet.

Med vänlig hälsning

En Sjungande klass!